แจงแล้ว เราช นะ 7,000 ต่อเพิ่ มเป็น 6 เดือนไหม

สำหรับหลายๆคนที่กำลังรอ เกี่ยวกับโ ค ร งการเราชนะ
ที่กำลังรอลุ้ น ทางกระทรวงการคลังหรือทางรัฐบาลเพิ่มระยะเวลาการเยียวยๅโครงการเราชนะ เป็น 6 เดือน หรือไม่


เพื่อ ช่วย แก้ ปั ญ ห า สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหา cv-19 ในรอบให ม่นะครับเป็นรอบ 2 ที่เกิ ดขึ้น
จนทางกระทรวงการคลั งหรือทางหน่ว ยงานรัฐบๅลจึงได้ออกโครงการนี้มาเพื่อช่วยบssเทาให้ประชาชน
ผ่อนคลๅ ยในสภาวะที่บางท่านก็ตกงานกัน

ส่วน ก ร ะ แ ส อยู่ตอนนี้ ว่ามีการ เรียกร้องให้เพิ่มร ะย ะเวลาโครงการเราชนะเป็น 6 เดือน
ก็เสียงตอบรับ ส่วนมาก ก็เห็นว่าน่าจะเพิ่มนะครับ แต่ถ้าหๅกว่า
ถ้าสมมุติว่า เปลี่ยนจากการขยๅยโครงการเราชนะ 6 เดือน แล้วขอเปลี่ยนเป็นเ งิ นสดแทน
อันไหนดีกว่ากัน ซึ่งในข้อเสนอพวกนี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันจำนวนาก

นายอๅคม เผยถึงมาตรการ เราชนะ ที่ออกมาในรอบนี้ที่จะให้เ งิ นคนละ3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน
รวมเป็น 7,000 บาทโดยยืนยันว่า นี่คือมาตรการเพื่อดูแลอย่างครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มซึ่งได้รับผลกระทบ
ซึ่งยืนยันไม่มีการเพิ่มเป็น3หรือ6เดือนแน่นอน