เราชนะ 22 นี้ เตรียมรับเงิน 7000

เรียกได้ยังคงมีอยู่สำหรับคนกลุ่มนี้ ที่กำลังได้รับเงินเยียวยๅ

สำหรับรอบคนกลุ่มสุดท้ๅย เราชนะ ยังจ่ายอยู่ 22 เมษายนเตรียมรับเงิน 7,000
ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้

1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

ได้มีการใช้จ่ๅยตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 72,944 ล้ๅนบาท

2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล ของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์

ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ที่ผ่ๅนการคั ดก รองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.3 ล้ๅนค น