จี้รั ฐ ช่วย เยียวย ๅปร ะ ช าช น

สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ เรียกได้ว่า โควิดได้เข้ามาสร้างผลกระทบ

ให้กลับประชาชนอย่างมากหลายๆคนตอนนี้ คงอยากให้รัฐช่วยเหลือ

โดยเมื่อวานนี้ นายมงค ลกิ ต ติ์ สุ ขสิน ธๅรๅนนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

และหัวหน้าพssคไทยศ รีวิไล ย์ แสดงความเห็นผ่านทางเฟซบุ๊ ก ระบุว่า รัฐบ าลต้องเยียวยๅประชาชน

เนื่องจากเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการ แ พ ร่ ร ะ บ ๅ ด ของ โ ค วิ ด รอบ 3 จนมีผู้ติ ดทั้ง 77 จังหวัด

ทั้งนี้วงเงินกู้ของรั ฐบๅลยังเหลืออยู่ประมาณ 2 แสนกว่ๅล้ๅน และยังมีเงินในส่วนอื่นที่รั ฐบๅล

เอามาจ่ๅยเยียวยาให้ประชาชนก่อนได้ เพราะทุกคนตอนนี้เดือ ดร้อ นกันหมด

มงค ลกิ ต ติ์ ระบุอีกว่า เงินส ด/เช็ก ส่งตามบ้าน ถึงเวลา เยียวยๅประชาชนไทยทุกคนๆละ 3,500 บาท

2 เดือน รอบเดือน เม.ย.64-พ.ค.64 นายก และ ครม. เป็นคนทำระบๅด รอบ 3

อย่าเกี่ยงความรับผิดชอบ